Privacy verklaring

Wij zorgen goed voor je auto en je gegevens

Privacy Policy Autobedrijf de Rooy

Autobedrijf de Rooy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Autobedrijf de Rooy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf de Rooy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Autobedrijf de Rooy
Beusichemseweg 58
3997 MK ’t Goy (Houten)
Contactpersoon: P. de Rooij
E-mailadres: info@derooygroup.nl
Telefoonnummer: +31 (0)30 – 634 67 77

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf de Rooy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten voor bijvoorbeeld uitvoeren van reparaties en onderhoud aan voertuigen, verhuren van auto’s en aanhangwagens, leveren van brandstof, verlenen van pechhulp, aan-of verkoop van voertuigen.
 • Het versturen van serviceherinneringen, nieuwsbrieven en actie aanbiedingen
 • Het aangaan van arbeids- en stage overeenkomsten
 • Het overschrijven van kentekens

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Naam/voorletters/tussenvoegsel
- Titel
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- (Mobiele) telefoonnummer(s)
- Faxnummer
- E-mailadres
- Website
- Geslacht
- Geboortedatum
Hieraan gerelateerd:
- Bedrijfsnaam
- Bankrekeningnummer
- Kenteken
- Chassisnummer
- KvK nummer

Voor het overschrijven van kentekens wordt gevraagd uw paspoort of rijbewijs te tonen. Deze gegevens worden gebruikt om te verwerken in het RDW-register en worden niet bij Autobedrijf de Rooy opgeslagen. Na verwerking in RDW-register zijn deze niet meer zichtbaar voor Autobedrijf de Rooy.

Voor arbeidsovereenkomsten wordt kopie legitimatie bewaard en verwerkt conform wettelijke voorschriften.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Verzenden van serviceherinneringen, nieuwsbrieven en actie aanbiedingen
- Beheer van website en modules of formulieren daarop
- Het overschrijven van kentekens
- Verlenen van pechhulp
- Personeelsdiensten (alleen arbeids- en stage overeenkomsten)
- Incassodiensten (alleen na ingebrekestelling)
- Verwerking brandstofpassen
- Administratieve verwerking t.b.v. jaarrapportage

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Autobedrijf de Rooy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Opslag en dataverwerking vindt plaats op servers voorzien van actuele beveiligingssoftware.
 • Software updates worden consequent doorgevoerd.
 • Externe toegangen worden beveiligd middels een firewall; door gebruik te maken van VPN-verbindingen en /of middels -meervoudige- toegangsverificatie.
 • Waar van toepassing worden voorts wachtwoorden gepseudonimiseerd.
 • Voor externe toegang wordt gebruikt gemaakt van SFTP en HTTPS-communicatie protocollen.
 • Papieren dossiers worden opgeslagen in afgesloten ruimtes.
 • Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan functionarissen die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de beschreven doeleinden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Uitvoeringsverordening 2021/ 392

Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

Autobedrijf de Rooy B.V. hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard.

Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK-afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten.

Klachten

Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Ons bereiken kan per post: Beusichemseweg 5, 3997 MK ‘t Goy
Per e-mail: info@autobedrijfderooy.nl.

Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.